Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010).

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο από εταιρείες Β' και Γ' κατηγορίας, αναλαμβάνουμε όλο το εύρος των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας, όπως οργάνωση εργασίας, εκπόνηση μελετών επικινδυνότητας, οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων Πυρασφάλειας, καθορισμό πολιτικών και διαδικασιών ασφαλείας, σχέδια εκτάκτων αναγκών, προετοιμασία και διενέργεια τεχνικών εκπαιδεύσεων.

Μελέτη-Επίβλεψη-Εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση όλων των Ηλεκτρο-Μηχανολογικών εργασιών, συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένα συνεργεία.

Μελέτες γεωργικού ενδιαφέροντος

Το γραφείο αναλαμβάνει Η/Μ μελέτες γεωργικού ενδιαφέροντος (πχ θερμοκήπια), ήτοι μετρητικές διατάξεις εξωτερικών και εσωτερικών κλιματολογικών συνθηκών, απεικόνιση μετρήσεων, αποστολή δεδομένων και απομακρυσμένη διαχείριση και αυτόματη λήψη αποφάσεων.

Ανανεώσιμες Πηγές - Αυτόνομα Συστήματα

Αυτόνομο σύστημα είναι το σύστημα που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα αξιοποιώντας κάποια ανανεώσιμη ενέργεια (ήλιο, άνεμο, θερμοκρασία εδάφους). Τα εν λόγω συστήματα εφαρμόζονται όπου η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ δεν είναι εφικτή, είτε λόγω τεχνικής αδυναμίας, είτε επειδή είναι οικονομικά ασύμφορο. (π.χ γεωργικές εφαρμογές, κτηνοτροφία, τροχόσπιτα, σκάφη κλπ).

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την μελέτη και την εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής και τον τόπο και χώρο εγκατάστασης.

Προετοιμασία φακέλου - Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε πλήρως την έκδοση άδειας λειτουργίας εμπορικών και τεχνικών επιχειρήσεων και εταιρειών υγειονομικού ενδιαφέροντος.